Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК :https://app.shkolo.bg

 

"Вселената се осветява от слънцето, човек - от знанието." Калмицка

Новини

ЗАПОВЕДИ ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН:От 24 март 2020 година Министерството на образованието и науката откри горещ телефон – 0800 10 112, на който ученици, учители, родители и директори могат да отправят предложения, сигнали, препоръки и коментари за дистанционното обучение, което се провежда по време на извънредното положение. ЗА ВРЪЗКА С НАС: https://www.obu-pletena.com/contact.php

Научи повече


Прием на ученици в осми клас за учебната 2022/2023 година

За повече информация: https://ruo-blg.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-20212022/

Научи повече

Проекти

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Министерството но образованието и науката (МОН) сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-5.001-0001-С01, по процедура „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и е с продължителност 35 месеца. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи, както и достъп до виртуална класна стая в условията на невъзможност от провеждане на присъствен образователен процес. Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Дейностите по проекта са: • Дейност 1 Закупуване па технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Със закупуването на преносими технически средства се цели да се допълни и подсили морално остарелия технологичен фонд. Доставката им ще се организира и възлага от МОН. Всички устройства ще бъдат с необходимия софтуер за работа, както и възможност за мониторинг. Използването на техническите средства ще бъде възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. До настоящия момент в училището са доставени 6 броя лаптопи за учители и 45 броя лаптопи за ученици. • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Обучението е насочено към подпомагане на учениците в придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което да се гарантира успешното им включване в обучение от разстояние в електронна среда и е с продължителност от 4 учебни часа. • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа е електронни образователни платформи е оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда и е с продължителност 6 академични часа • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Обучението на образователните медиатори и на родителите на ученици е с продължителност 2 астрономически часа и е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до ХП-ти клас за периода, в който те не посещават дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по медицински или уважителни причини (поставени под карантина). Допълнителното синхронното обучение от разстояние е насочено към усвояване пропуснатото учебно съдържание за нови знания или за упражнения върху взето учебно съдържание за периода на отсъствие на ученика. Обучението е с продължителност 20 учебни часа, като те се разпределят между всички предмети, по които са установени пропуски за периода на отсъствие на ученика. В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед па министъра на образованието и науката.

Научи повече